Ordinært repræsentantskabsmøde 2017

Ordinært repræsentantskabsmøde 2017

Fredag d. 10. november kl. 19:00 i Kampsportens Hus

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Dagsorden ordinært repræsentantskabsmøde
Dagsordenen for Kampsportens Hus – Nyborg ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent, dersom bestyrelsens sekretær har forfald.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år, samt fremlæggelse af budget for den kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
5.1. Indkomne forslag.
5.2. Bestyrelsen stiller forslag til, hvem der indenfor femårsfristen, i henhold til §17, skal forvalte midler og aktiver efter Kampsportens Hus – Nyborg i tilfælde af opløsning.
5.3. Bestyrelsen stiller prioriterede forslag til foreninger og/eller organisationer, der efter femårsfristen, i henhold til §17, overtager Kampsportens Hus – Nyborg midler og aktiver i tilfælde af opløsning.
6. Valg af bestyrelsens fem medlemmer:
I ulige år vælges, blandt repræsentantskabets medlemmer:
6.4. 2 bestyrelsesmedlemmer.
6.5. Suppleant(er) for ét år.
7. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
I ulige år vælges revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§8 – Repræsentantskabsmødets afvikling
Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen for Kampsportens Hus – Nyborg, til at lede mødet.

Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §15 for vedtægtsændringer og §17 for Kampsportens Hus – Nyborg ophør.

Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Dog skal afstemning og valg, på begæring fra mindst 2/3 af de til repræsentantskabsmødet fremmødte repræsentanter, foregå skriftligt.

Et repræsentantskabsmedlem, der ikke er tilstede ved repræsentantskabsmødet, kan skriftligt tilkendegive sin villighed til valg til bestyrelsen.

Repræsentantskabsmødets beslutninger føres til protokols, hvori også referat af mødet optages.

Stemmeafgivelse kan kun udøves ved personligt fremmøde.